Hướng dẩn học kỹ năng 120 150

  1. Đến NPC Sứ giả hoạt động chọn: Kỹ năng và Chuyển Sinh
  2. hướng dẩn kỹ năng 120
  3. Tiếp theo chọn mua bí kiếp 120
  4. kỹ năng 120
  5. Sau khi mua bí kiếp 120 sẽ nhận được " Bí Quyết 120" và sử dụng.

Học kỹ năng 150

  1. Đến NPC Sứ giả hoạt động chọn: Kỹ năng và Chuyển Sinh
  2. hướng dẩn kỹ năng 120
  3. Tiếp theo chọn mua bí kiếp 150
  4. Sau khi mua bí kiếp 150 sẽ nhận được "Yếu Quyết 150" và sử dụng.